Bakgrundstankar

 

När jag började arbeta med organisationsutveckling bestod mitt arbete till stor del av chefsutveckling genom utbildningar och s.k. chefscoaching. Ganska tidigt uppstod frustrationen över att alla insatser som riktade sig till individerna i verksamheterna, framförallt chefer på olika nivåer, inte gav den effekt som man skulle kunna önska. I och med detta växte mitt intresse för de sammanhang, strukturer och kulturer som individer verkar i. Frågan blev alltmer hur vi ska forma verksamheter som kan stödja sina medarbetare att göra och vara det som verksamheten önskar. Ett parallellt tankespår handlade om hur verksamheter samspelar med, påverkar och påverkas av samhälleliga strukturer och processer. Varför börjar en verksamhet plötsligt intressera sig för mångfald eller hållbarhet?

Utifrån detta har jag alltmer gått över till att fokusera på samspelet mellan macroprocesser i samhället och olika nivåer av microprocesser från verksamhet- till grupp- till individnivå. Jag använder mig av teoretiska ramverk som ser samhällsutveckling i ett sociohistoriskt perspektiv och fokuserar på samspelet mellan tre överordnade kulturer – bondesamhället, industrisamhället och det informationssamhälle som är i vardande – i dagens samhälle.